Păreri, impresii

Suntem în mod constant eforturi pentru a îmbunătăţi serviciile noastre. Prin urmare, ne scrie folosind formularul de mai jos, care în prezent nu le place despre site-ul nostru. Desigur, ca ceea ce iti place.

Indicaţie pentru protecţia datelor

Furnizarea datelor personale sau cele legate de afacere (adrese de email, nume, adrese) de către utilizator se face în mod voluntar. În scopul protecţiei datelor cu caracter personal, datele pe care ni le trimiteţi prin pagina web sau pe email, nu vor fi divulgate niciunei alte terţe părţi, ele fiind utilizate doar în scopul prevăzut, urmând să fie procesate conform prevederilor în vigoare ale legii germane de păstrare a datelor, ale legii de păstrare a datelor serviciilor de telefonie şi ale legii telecomunicaţiilor. Este exclusă furnizarea datelor unei terţe părţi din afara companiei noaste, nici în scopuri comerciale şi nici în cele necomerciale.